Společně dosáhneme výš...

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/55539/03-R


Mgr. Šárka Holečková
předsedkyně sdružení

sarkaholecek(zavináč)gmail.com

Vazby projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

Zvýšení kvality ve vzdělání

  • zavedení nových vzdělávacích dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni
  • zavedení vyučovacích metod, organizačních forem a výukové činnosti včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kapitola 5.3. Informační a komunikační technologie

Cílové zaměření vzdělávací oblasti má přímou vazbu na obsah projektu.

Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013

Vzdělávání

Klíčovou roli pro zajištění pružné pracovní síly, podnícení hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky sehrají vzdělaní lidé, schopní celoživotního učení. Ve shodě s Lisabonskou strategií do roku 2010 bude státy EU podporovat procesy, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávacího systému. Mj. prostřednictvím zlepšení přípravy pedagogů, rozšířením přístupu k informačním a komunikačním technologiím a lepšího využívaní stávajících zdrojů.